CONAIR CHROÍ

Ar mhaith leat bheith rannpháirteach i Líonra Domhanda Paidreoireachta an Phápa?

Lean “Bealach an Chroí” Slí le bheith in bhur n-aspail paidreoireachta sa ghnáthshaol laethúil. Naoi gcéim dírithe ar bhur gcion ar Chroí Naofa Íosa a neartú. Clár oiliúna ina dtugtar cuireadh dúinn seasamh in ár gcroí féin le mothúcháin is le dúil Chroí Íosa i leith an chine daonna agus aontú leis ina mhisin ón a Athair. Agus é ár nglaoch chun chairdeas agus d’ár n-aontú go domhain leis tuigimid dó, sna rudaí a chuireann gliondar air agus na nithe gur ábhar peannaide dó ar an domhain seo againne. Clár oiliúna é seo a thugann orainn glacadh leis na dúshláin a chuireann an saol os comhair an cine daonna agus na hEaglaise. Gach mí cuireann an Pápa na dúshláin seo os ár gcomhair tri iad a chur i bhfocal ins na hIntinní míosúla. Cuidíonn “Conair nó Slí seo an Chroí” linn na dúshláin a aithint le súile Íosa agus le muid a shlógadh is ghríosú chun paidir is chun gníomh faoi anáil an Spiorad. Clár oiliúna é seo gur aidhm dó muid a athrú ó bhun ár gcroí mar aspail urnaí is gnímh i misean taise Íosa. Moltar an tslí seo dóibhsean uile ar mian leo páirt a ghlacadh i Líonra Domhanda Paidreoireachta an Phápa (trí chúrsaí spioradálta agus cruinnithe nó comhráití, b’fhéidir, ar dheabhóid mhíosúil na Céad Aoine, naoi mí as a chéile srl.) bunaithe ar phríomhsmaointe an mhisin a thugtar go míosúil trí na hintinní urnaí. Ná bíodh deifir ort. Léigh an píosa Scrioptúir go mall réidh, agus glac d’am mar an gcéanna leis an Machnamh. Stop nóiméad nó dhó aon uair a bhuaileann smaoineamh thú, nó nuair a mhothaíonn tú corraí id chroí. Ina dhiaidh sin, abair paidir i do chroí istigh.

Chun leagan béarla a léamh, téigh go www.popesprayer.va

1. I dtús báire bhí Grá

Ghráigh mé thú le grá síoraí… (Irimia 31:3) Is é an focal tosaigh, agus an ceann is buaine, sa saol seo againne ná grá síoraí an Athar. Seo é atá á rá aige linn go síoraí seasta agus seo atá a dhéanaimid amach i ngach a tharlaíonn dúinn ach súile a bheith againn chuige. Tá grá agam duit, grá gan teorainn. Es su escencia, “Dios es amor” (Juan 4:8), no pueda no amarnos. Is dá eisint é. “Is é Dia an Grá”(1 Eoin 4:8): Ní thig Leis gan sinn a ghráú, beag beann ar chúrsa ár saoil, cuma cá ndeachaigh muid ar strae, grá buan gan choinníoll. Is é sin is prionsabal agus bunús dár saol spioradálta. Is trína ghrá a chuirtear tús lenár saol, is tríd a chothaítear é agus glacfaidh an grá sin chuige féin sinn lá is faide anonn. Má thugaimid aitheantas dá ghrá beidh deis againn an grá a chúiteamh leis.

Man praying at sunset mountains raised hands Travel Lifestyle spiritual relaxation emotional concept vacations outdoor harmony with nature landscape

2. An croí daonna, corrach agus dealbh

A Dhia, mo Dhia thú, is tú a iarraim, tá iata tharta ar m’anam chugat… amhail talamh tur tirim gan uisce. (Salm 63:2). Tá muid ag tnúth leis an sonas agus á lorg ar an iliomad bealach. Thug Dia an cumas dúinn grá a thabhairt agus a bheith fial flaithiúil in ár saol. Ach ró-mhinic airímid bocht agus caillte ag ualach ár bhfrustrachais as gan a bheith in ann ár mianta doimhne a chomhlíonadh, ár géarchéim pearsanta a shárú agus teacht ar teacht ar shíocháin croí. Conair chreidimh, urnaí agus bheatha do lucht a gcuardaithe, dóibhsean i ngátar spioradálta agus dóibhsean uile ar mian leo Íosa Críost a ghlacadh isteach ina gcroí - sin í an chonair atá á moladh anseo. Is é an bealach dóibhsean atá umhal ó chroí, le nach mbeidh laige a gcroí ina chonstaic orthu nó, ba chirte a rá, é a bheith mar an tsócmhainn nó an bua is mó faoi choinne na teagmhála le Dia atá báúil leis na boicht.

3. I saol meata

“Mar rinne mo phobalsa coir dhúbailte: thréig siad mise, foinse an uisce bheo, agus thochail siad dabhcha dóibh féin, dabhcha pollta nach gcoinníonn uisce”. (Irimia 2:13) Machnaímid ar áilleachta an domhain agus ar mhórghníomhartha an chine daonna i tréimhse na staire le barr measa. Ach tá an saol seo gonta ag contrárachtaí pianmhara a tharraingíonn bás agus fulaingt. Is minic a phlúchtar idir bheatha agus ghrá trí fhoréigean agus leithleachas. Tá an lag is an duine soghonta brúite faoi chois ag buataisí an tréan. Ídítear acmhainní an nádúir. Tá barraíocht brón is uaigneas ann. Ach san achainí ar son na síochána agus an chirt cloisimid guth an Athar ár nglaoch ar ais chuige. Tá conairí an Tiarna tréigthe againn maille lena phlean don chine daonna.

4. Cuireann an tAthair a Mhac uaidh le slánú a dhéanamh

“Féach an nuacht atá á cur i gcrích agam, tá sí ag gobadh amach, nach léir daoibh é?” (Íseáia 43:19). Nílimidne tréigthe ag an Athair sa saol meata, briste seo. Tá a ghrá dúinn luaite go minic aige, agus ar bhealaigh éagsúla, trí na fáithe, agus anois, sna saolta deireanacha seo labhair Sé linn trína Mhac ina dhuine, Íosa, an Críost (cf Eabhraigh 1:1). Ann, chuaigh an Athair i bpáirt linn in ár stair féin leis an chruthaíocht a athnuachan agus leigheas a thabhairt d’ár ndaonnacht ghonta. Ann, a thug a bheatha ar ár son agus a thóg an Athair ón mbás, tá ár gcoireanna maite. Ina theannta-san cuirtear ar ár súile dúinn Spiorad Dé ag feidhmiú sa saol, ag giniúint rud úr, fiú i measc léin agus deacrachtaí.

5. Tugann Sé a chairde orainn

“Ná bíodh eagla ort, óir tá tú fuascailte agam; (ghlaoigh mé ort i d’ainm, agus is liomsa thú) …mar is luachmhar thú i mo shúile, is mór liom thú agus is mór é mo chion ort.” (Íseáia 43: 1 agus 4). Tugann Íosa Críost a chairde orainn agus tugann Sé cuireadh dúinn cúnant dlúth grá a cheangal Leis. Tá Sé beo, ag déanamh idirghuí ar ár son agus ár dtarraingt chuige féin, sinne gur thaisce mhuirneach leis sinn agus a bhfuil grá a chroí aige dúinn. Tabharfaidh cairdeas le Críost orainn an saol a fheiceáil lena shúilesean. Beimid ar aon intinn Leis cibé acu faoi lúcháir nó ag fulaingt Dó agus déanfaimid ár saol agus saothar a thairiscint Dó ar mhaithe lenár gcomhdhaoine.

Happy kid looking at the sky

6. Maireann Críost ionainn.

“An lá sin aithneoidh sibh go bhfuilimse i m’Athair agus go bhfuil sibhse ionamsa, agus mise ionaibh.” (Eoin14:20) I ngeall ar a ghrá gan teorainn dúinn, is mian le Dia cónaí inár gcroíthe. D’fhág Íosa an geallúint iontach seo ag a dheisceabail roimh a bhás. Is mian Leis cónaí i ngach aon duine againn. Tugann Pól naofa fianaise leis an ráiteas seo nuair a deir sé nach beo é féin ach go bhfuil Íosa beo ann. Is chuige seo muid. Is chuige seo a threoraíonn an Spiorad sinn chun go mba aon sin le Críost idir corp, anam is spiorad. Bímid ag tnúth leis seo agus iarraimid é le croí umhal, agus a fhios againn nach n-éireoidh linn choíche é a bhaint amach as ár stuaim féin. Creidimid go dtugtar an comhaontú seo le Críost dúinn tríd an Eocairist.

#269430547

7. Ofrálaimid ár mbeatha in éineacht Leis-sean.

“Deirimse …gur mó a chaith an bhaintreach bhocht seo isteach ná mar a chaith aon duine eile dár chaith ann…chaith sise isteach as a huireasa a raibh aici go léir, a cuid den saol.” (Marcas 12 : 43 – 44) Má dhruidimid níos dlúithe le Críost tugann sé sin orainn ár saol a chaitheamh ar son daoine eile, faoi mar a rinne Seisean. Faighimid amach go bhfuil ár saol fóinteach do dhaoine in ainneoin ár laige agus ár lochtanna. Nuair is léir dúinn go bhfuil cion Aige orainn, gur roghnaigh Sé sinn agus go gcónaíonn Sé ionainn uaislíonn sé sin muid, líonann le buíochas muid agus cuireann ar ár gcumas freagairt don raidhse maitheasa bronnta orainn trínár saol féin a ofráil le dea-thoil aspalda. Déanaimid sin trín ofráil laethúil agus paidir beag pearsanta.

holding hands

8. Misean Trua

“Tá spiorad an Tiarna ionam… de bhrí go ndearna an Tiarna mé a choisreacan chun dea-scéala a bhreith liom chuig na dearóile, chun cóir leighis a chur ar chroíthe brúite” (Íseáia 61:1) Is mian le Dia, Athair Íosa agus ár nAthair, a thaise a chur in iúl don saol trínne agus ionainne, a dheisceabail. Tugtar cuireadh dúinn ár gcuid féin a dhéanamh d’amharc grámhar an Athar ar an gcine daonna agus gníomhú le Croí Íosa Críost, áthas a bheith orainn le ghairdeas Chroí Íosa agus fulaingt le an pianta seisean. Tig linn pobail ó chultúir agus ó thraidisiúin chreidimh éagsúla, pobail faoi réir an Spioraid, a thabhairt le chéile trí urnaí agus bearta nithiúla, agus oibriú le fulaingt na muintire is mó atá faoi anás a mhaolú.

9. Líonra domhanda urnaí

“Sibhse a mheabhraíonn ár gcás don Tiarna, níl sos i ndán daoibh – agus ná tugaigí sos dósan nó go gcuire sé Iarúsailéim ar bun ina duan molta dó go deo ar talamh.” (Íseáia 62 :1.6-7) Is líonra domhanda urnaí é Aspalacht na hUrnaí a théann chun fónaimh d’ intinní míosúla an Phápa. Aithnítear go sonraíonn na hintinní seo fíor-dhúshláin don chine daonna agus don Eaglais araon agus cuireann siad in iúil na rudaí atá ag déanamh tinnis don Phápa i saol an lae inniu. Tá uainn go dtreoróidh siad luí ár n-urnaí is ár ngníomhaíochta i rith na míosa. Iad sin a chuireann iad féin ar fáil chun comhoibriú le Chríost ina mhisin is sinne a chruthaíonn an líonra trín ár n-ofráil laethúil pé áit nó staid ina bhfuil cúrsaí againn ag an bpointe sin.