CÉARD É LÍONRA URNAÍ AN PHÁPA?

Ina dhiaidh sin cheap an Tiarna a dó seachtód eile agus chuir sé amach roimhe féin iad ina mbeirt agus ina mbeirt go dtí gach cathair agus áit a raibh sé féin le teacht ann. (Lúcás 10, 1)

Ach tá an uain ag teacht, agus is anois féin é, ina ndéanfaidh lucht an fhíor adhartha an tAthair a adhradh sa Spiorad agus san fhírinne;  óir sin iad an sort is mian leis an Athair á adhradh. (Eoin 4, 23)

Chun leagan béarla a leamh, téigh go www.popesprayer.va

Féiniúlacht:  Líonra Domhanda Urnaí an Phápa ag tabhairt aghaidh ar na dúshláin atá roimh an cine daonna agus ag freastal ar mhisean na hEaglaise.

Fís:  Urnaí agus obair a dhéanamh chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin atá ag déanamh tinnis don Phápa is dá mhisean. Treoraíonn a intinní ár n-urnaí agus ár misean.

Misean:  Aspail sa bheatha laethúla a shiúlann ar chosán spioradálta ar a dtugtar Slí an Chroí cosán a athraíonn sinn ó bhonn chun tacú le misean Críost.

 

Is líonra domhanda urnaí é Aspalacht na n¬-Urnaí (A na hU). Freagraíonn sé do na dúshláin atá ag bagairt ar an gcine daonna; agus tá sé páirteach i misean na hEaglaise mar a léiritear é sin in intinní míosúla an Phápa. Ag coimeád na hintinní sin romhainn agus sinn ag guí, breathnaímid amach ar fud an domhain go léir agus déanaimid ár gcuid féin de ríméad, pianta agus fulaingt ár deartháireacha is ár ndeirfiúracha i ngach áit.

Is é is intinn ann ná rún daingean beart a dhéanamh.  Intinní an Phápa – nó dúshláin don chine daonna agus don Eaglais féin – nochtann siad cinneadh diongbháilte gníomhú.  Déanann said iarracht an líonra domhanda urnaí a leathnú agus daoine a thabhairt le chéile agus a ghríosadh chun domhan a thógáil ina mbeadh tús áite ag na luachanna daonna a ndearna Íosa feoil dóibh ina shaol féin sa Soiscéal. Tosaíonn an Líonra Domhanda Urnaí gach mí le LÁ DOMHANDA URNAÍ le haghaidh intinn nua.  Ar feadh laethanta uile na míosa, cuireann an urnaí an domhain ag bogadh.   “Guímid le chéile agus déanaimid  beart  de réir ár nguí.  Tugaimid brí agus diongbháilteacht d’ár mbeatha.

 

Intinn gach mí, is acmhainn iad chun maireachtáil dílis don chreideamh sa ghnáthshaol.  Tugann gach intinn dúshlán dúinn a thugann ÁBHAR do urnaí na míosa sin.

Gach lá tosaímid le Ofráil na Maidine. Cuireann sé seo ar ár súile dúinn an ghairm aspalda misniúil atá againn a bheith freagrach as ár mbriathra agus as ár mbearta agus maireachtáil leis an Tiarna. Agus sinn ag iarraidh grásta Íosa-Chríost, tugaimid faoin obair os ár gcomhair ag meabhrú dúinn féin an fheidhm aspalda atá leis. Is cosán spioradálta don ré seo againne é nuair a mheabhraíonn an Pápa dúinn ár n-intinn agus ár n-urnaí a chur le réiteach a fháil ar dhúshláin an chine daonna. 

Na hintinní urnaí a chuireann dúshláin an tsaoil faoin ár mbráid, spreagann siad daoine chun gnímh.  Ní smaointe intleact¬úla ná briathra amháin atá sna hintinní seo. Is gairmeacha iad chun gníomhartha láidre a chur i gcrích, díreach anois agus anseo, gníomhartha a dtugaimid fúthu le chéile.  Toisc nach dtarlaíonn fás ceart spioradálta riamh ina aonar agus gan caidreamh daonna, guímid le chéile AR AN GCÉAD AOINE DE GACH MÍ.  Guímid le chéile mar ghréasán daoine as gach cultúr agus mór-roinn ar son riachtanaisí is dúshláin an domhain.
Foinse agus eiseamláir na beatha is ea Íosa Críost, ullamh de shíor, tugtha dúinn, ar ár son, á síor-chur féin i láthair dúinn san Eocairist.  Toisc go mbronntar orainn beatha Íosa, i mbuíochas air sin, ofrálaimid gach lá ár mbeatha don Athair.

Bronnann an Eaglais an Eocairist ar na Críostaithe go léir chun cabhrú linn bheith inár gcairde agus inár n-aspail ag Íosa Aiséirithe, agus chun dúthracht i leith na misean a mhúscailt.  Spreagann sé muid i dtreo cúnant nó comhaontú grá pearsanta a bhfuil Croí Íosa mar shiombail air.

Tugann A na hU cuireadh dúinn ár saol a chaitheamh le dearcadh inmheánach atá ullamh le haghaidh obair aspalda ar toradh an ghrá í. Caithfidh sé eascair as gaol dlúth pearsanta leis an Tiarna a céasadh ar an gcrois agus a d’aiséirigh – mar a bhraithim go bhfuiltear ag bronnadh grá orm  agus ina n-ofráilim  mo bheatha mar fhreagra grámhar.

Tugann A na hU cuireadh dúinn beatha Eocairisteach a chaitheamh. San Eocairist buailimid le hÍosa agus é á ofráil féin ar ár son, foinse domhain agus inspioráid chun a bheith ullamh le haghaidh obair na misean.  Nuair a cheiliúraimid an Eocairist nascaimid sinn féin le hÍosa i slí phribhléideach, mar ceiliúraimid togra an Athar a stair féin a cheangail lenár stair chun sinn a leigheas. Cothaíonn an teagmháil le hÍosa athmhuintearas, saorann sí sinn ó na laincisí atá orainn, agus bronnann orainn an cumas ár mbeatha a ofráil ar son a mhisean. Seo é an bheatha eocharisteach a mhúsclaíonn A na hU an mhisneach ionainn a chaitheamh.

Tugann A na hU cuireadh dúinn a bheith páirteach i líonra domhanda a bhfuil na milliúin daoine ag guí i bhfochair an Phápa ar son an intinn a leagann sé romhainn gach mí.  Cuireann na hintinní seo ar ár súile dúinn riachtanais práinneacha na hEaglaise agus an chine daonna.  Spreagann siad sinn ár mbeatha a ofráil i bhfabhar Ríocht Dé, ar aon intinn le hintinní na míosa.  Tugann A na hU cuireadh dúinn chomh maith comhoibriú leo siúd go léir atá ag obair ar son an bráithreachais a chothú agus ar son na córa, fiú má bhaineann siad le traidisiúin creidimh eile. Chuir an t-Athair Naofa A na hU faoi chúraim Chumann Íosa mar sheirbhís don Eaglais. Tá sé mar mhisean ag A na hU na hintinní seo a chraobhscaoileadh i measc Pobal Dé agus ag an am gcéanna a bheith mar ionad foghlamtha urnaí agus impí ar son an chine daonna. 


Chun cabhrú linn a bheith de shíor ullamh páirt a ghlacadh i misean an Tiarna Aiséirithe, fiú i mion bhearta an lae, molann an A na hU cleachtais áirithe spioradálta chomh maith le páirt a ghlacadh i ngluaiseacht mhúnlaithe pearsanta ar ar thugamar Slí an Chroí.  Osclaíonn na nósanna seo sinn do thionchar an Spioraid Naomh atá i gcónaí ag iarraidh ár mbeatha agus ár gcroí a aontú le beatha agus croí Íosa.   Tugann siad cuireadh dúinn gach a bhfuilimid agus gach a bhfuil againn a ofráil, go simplí ach go bunúsach don Athair, in éineacht le hÍosa.