Oilithreacht go Lourdes

Tá Lourdes, in iar dheisceart na Fraince ar an láthair oilithreachta Chríostaí is mó ar domhain; fáiltítear ann roimh sé mhilliúin oilithreach gach bliain.
Tá fiche sé deoise (grúpaí de eaglaisí/paróistí) in Éirinn, agus is iomaí deoise a eagraíonn oilithreacht bhliaintúil go Lourdes. Traidisiúin tábhachtach iad na oilithreachtaí seo, agus léiríonn siad an deabhóid do Mhuire atá ag Éireannaigh. Is Éireannaigh is coitianta a bhíonn i Lourdes, i gcoibhneas leis an ndaonra!
I Méan Fómhair gach bliain a bhíonn Oilithreacht Dheoise Átha Cliath, faoi cheannas an Ardeaspaig. Chuir COVID srian uirthi anuraidh agus is féidir, tráth a bhfuil seo á scríobh, go mbeidh srianta arís i mbliana. Ba i 1948 a eagraíodh an Oilithreacht ó Áth Cliath don gcéad uair.
Tá Michelle Stedman, atá faoi agallamh anseo, ag obair go deonach mar chúntóir – ionailt leis an oilithreacht ó 2005.
Cén fáth gur shocraigh tú iarratas a dhéanamh bheith i do chúntóir ar an oilithreacht?
Fuair mé an chéad deis taisteal go Lourdes nuair a bhí mé san séú bhliain ar scoil i Loreto Bhré. Bhí mo scoil páirteach le roinnt blianta roimhe agus bhí fhios agam gur deis atá ann go raibh an-tóir air. Bhíodh mo mháthair ag taisteal go Lourdes mar altra agus í níos óige. Bhíodh sí i gcónaí ag insint dom faoi agus ba le gean a chuimhnigh sí siar ar an tréimhsí a chaith sí ann. Bhí ríméad orm nuair a roghnaíodh mé mar dhuine de seisear chun imeacht ar an 7ú Méan Fómhair. Bhí éad ar comhghleacaithe linn, agus tús á chuir le bliain na hArdteiste.
Cé na dualgais a chomhlíon tú cheana?
Tá go leor de mo chuid ama i Lourdes caite agam ag obair ar na bardaí. Ról atá ann ar bhain mé an-taithneamh as, agus tugann sé deis ar leith duit caidreamh a chothú leis na hoilithrigh faoi do chúram. San ról seo is minic go mbíonn cúram seomra seisir leagtha ort féin agus roinnt comhghleacaithe. Bíonn meascán taithí i measc na hoibrithe deonacha chun go mbeadh an tacaíocht ceart ar fáil do chách ina ról. Bíonn réimse leathan cúram de dhíth ag braith ar riachtanas an oilithrigh aonair. Bíonn cuid acu a mbíonn cabhair le cúram pearsanta de dhíth orthu, cuid eile nach mbíonn de dhíth orthu ach gnúis cairdiúil agus cluas éisteachta. Tá sé tábhachtach leideanna a ghlacadh ó na hoilithrigh agus déanaimid uilig ár ndícheall tacú leo i pé bealach is féidir linn le linn na seachtaine. Seo an t-aon saoire mhór sa bhliain do go leor de na hoilithrigh. Bíonn siad ag tnúth leis le míosa, blianta uaireanta, agus is fúinne atá sé féachaint chuige go mbíonn an seachtain is fearr is féidir acu.
Déan cuir síos ar ghnáth Lá i Lourdes.
Bíonn tús luath ag na laethanta i Lourdes agus bíonn cruóg ag baint leo. Is iad na hoilithrigh atá curtha fúthu san Acceuil an cloch is mó ar ár bpaidrín. Féachann na foirne ionailt agus brancardiers chuige ar feadh an lae gach lá go mbíonn taithí taithneamhach agus sásúil i Lourdes. Tá croífhoireann i mBaile Átha Cliath a mbíonn ar an mbionda ar feadh na bliana chun féachaint chuige nach mbeidh lúb ar lár ar bith le linne na seachtaine seo gach Meán Fómhair. Ní hionann aon dá lá i Lourdes, agus toisc go bhfuil baile Lourdes buailte ar na Piréiní is féidir leis an aimsir athrú go tobann gan rabhadh. Bíonn bricfeasta gach maidin do na hoilithrigh san Accueil, agus is minic aifreann nó deasghnáth creidimh ina dhiadh. Tá siad seo lárnach san oilithreacht, agus cuirtear leo le ceol, léamh agus urnaí ó na cúntóirí agus go minic ó na hoilithrigh a ghlacann páirt freisin i mórshiúlta agus ofráil tabhartais. Sna tráthnóntaí feadh na seachtaine bíonn amhránaíocht agus picnic againn, deiseanna siopadóireachta agus caife a ól, bealach na croise mar dhráma, turais chuig na folcadáin, grianghraif leis an Ardeaspag, agus – an-tábhachtach – deis do na hoilithrigh scíth a ligeann, comhrá a dhéanamh leis na cúntóirí nó marana a dhéanamh ar a ndóigh féin.
Cad é ról na ngrúpaí scoile?
Is cuid dílis den oilithreacht iad na grúpaí scoile agus pobail a thaistealaíonn go Lourdes. Tá ríméad orm go bhfuil baint agam leis an ghné seo den oilithreacht le roinnt blianta anois. Bíonn róil riachtanacha le comhlíonadh ag na daoine óga a thagann go Lourdes mar chuid den grúpa seo. Faigheann siad taithí ar dualgais éagsúla agus glacann siad páirt san iliomad searmanas liotúirgeach. Bíonn “prairie” eagraithe gach tráthnóna chun deis marana a dhéanamh ar an lá gnóthach. Glacann na scoileanna agus grúpaí pobail sealanna chun na prairie a threorú le urnaí, machnamh agus ceol. Níl leagan amach cinnte ar na áirneáin seo agus cuireann siad deis ar fáil chun scéalta, mothúcháin agus eachtraí an lae a roinnt. Eagraímid roinnt ócáidí sóisialta do na grúpaí agus iad i Lourdes, tráth na ceist boird agus dreas amhránaíochta san áireamh.
Cén fáth, meas tú, a thugann oiread daoine cuaird ar Lourdes? Cén tionchar a bhíonn ag an oilithreacht ar na hoilithrigh atá easlán?
Áit ar leith is ea Lourdes. Is deacair cuir síos air i bhfocail, agus domsa is mó de mhothúchán atá ann ar go leor bealaí. Bíonn cúis phearsanta ar leith, dar liom, ag gach oilithreacht faoi seach a thugann cuaird ar Lourdes gach bliain. Do go leor, is áit gan srian ar dóchas atá ann, agus is tarraingt ar leith atá ansin. Castar oilithrigh orm gach bliain a bhfuil scéalta agus saolta dúshlánacha, a bhriseadh do chroí acu – ach a bhfuil spreagadh le fáil san dóchas agus teacht aniar atá acu. Creideamh a thugann go leor oilithrigh go Lourdes gach bliain. Tá na searmanais agus aifrinn ar feadh na seachtaine coscrach, sólásach, lán urnaí. Do dhaoine eile, is cáilíocht ar leith Oilithreacht Átha Cliath a mheallann ar ais iad. Ba bhreá liom dá bhféadfaí an mothúchán páirtíochta, cineáltas agus spraoi a bhíonn sa dtreis le linn na seachtaine a chuir i mbuidéal! Ní feidhmeoidh an oilithreacht gan an caidreamh ar leith idir oilithrigh agus oibrithe deonacha. Tagann gaoil dearfacha chun cinn le linn gach Meán Fómhair, agus is pribhléid iad.
An bhfuil tionchar ar do chreideamh ag an oilithreacht, meas tú? Cad a thugann ar ais go Lourdes tú, bliain i ndiadh bliana?
Is cinnte go raibh tionchar ag mo pháirt in Oilithreacht Dheoise Átha Cliath ar mo chreideamh agus ar mo shaol i gcoitinne. Ní seachtain gach Meán Fhómhair atá i gceist le bheith páirteach san oilithreacht domsa. Tá sé d’ádh orm gur dlúthchuid de mo shaol sa bhaile freisin iad na cairdis a rinne mé i Lourdes thar blianta. Thug an oilithreacht deis dom creideamh bheo a bheith agam agus na tíolacthaí atá agam a roinnt. Casadh grúpa daoine óga orm atá ar aon intinn liom, agus a bhfuil luachanna i gcoitinne againn. Tá ceol de dhlúth agus inneach seo. Is ball mé de grúpa ceoil tíre Lourdes agus cuireann an nasc roinnte sin tríd an cheol le mo thaithí ar an gcreideamh sa bhaile agus i Lourdes. Bíonn saol gnóthach againn uilig ar feadh na bliana agus is minic go dtéann seachtainí nó míosa thart nuair nach gcastar ar a chéile muid, ach tá ár teaghlach Lourdes láidir agus tacúil. Is iad mo chairde Lourdes agus an taithí aire a thabhairt d’oilithrigh, taithí a théann go croí a mheallann ar ais go Lourdes mé bliain i ndiaidh bliana. Múinteoir bunscoile atá ionam, mar sin, idir Lourdes agus mo scoil abraím i gcónaí gur Meán Fómhair tús mo bhliana. Tugann Lourdes deis iontach léargas a fháil agus tús a chuir leis an mbliain romhat.
Tugann clár scoile deis do roinnt daltaí ón séú bliain taisteal ar Oilithreacht Dheoise Átha Cliath chun cabhrú leis na hoilithrigh. I ndiadh dóibh an scoil a fhágáil, is minic go leanann na daltaí seo orthu ag filleadh ar Lourdes gach bliain. Thaisteal Alannah Hughes, Emma Cook agus Ella Curtis ó Meánscoil Clochar Loreto Deilginis go Lourdes leis an ngrúpa scoile i 2019.
Rinne siad cuir síos air roinnt dá dtaithí:
Bhí tús luath le gach lá. Ag braith ar na dualgais a bhí ar dhaoine, d’fhéadfadh sé go raibh siad ag an Acceuil ag 7:30. Bhí Aifreann nó liotúirge gach maidin san sanctóir, agus Bealach na Croise. Rinne grúpaí scoile ar leith staisiún ar leith na Croise a chuir i láthair go drámatúil gach lá. Bhí réimse éagsúil gníomhachtaí tráthnóna. Thionlaic roinnt daoine na hoilithrigh isteach sa bhaile chun cuimhneacháin a cheannach, chun béile deas a fháil, nó chun amharc thart. Bhí Aifreann Óige, searmanas athmhuintiris agus imeachtaí go leor eile le linn an oilithreacht.
B’é an ról a bhí agamsa san oilithreacht ná cabhrú leis na hoilithrigh dul isteach agus amach san Accueil i ndiaidh gach imeacht, mar sin bhí orm féachaint chuige go raibh mé ann an chuid is mó den am. Bhí deis freisin ag gach grúpa scoile dul chuig na folcadáin uair éigin gach lá. Táithí ar leith spéisiúil a bhí anseo a mholfainn do chách. Uaireanta bhíodh tae trathnóna faoin grian againn, ag caint leis na hoilithrigh. Bhí a gcuid scéalta iontach spéisiúil.
Ar an gcéad oíche bhí “Dinnéar Deilgnise” againn leis na hiarscoláirí ónár scoil. Bhí sé iontach na cailíní a fhilleann gach bliain a fheiceáil. Bhí mórshiúl le lóchrainn gach tráthnóna do gach deise. Bhí sé seo go hálainn agus seasann sé amach i mo chuimhne.
Bhailíodh na grúpaí scoile do prairie gach oíche. Dhéan muid marana ar an lá fhada, gnóthach agus taithneamhach. Bhíodh ar gach scoil ar a sheal cur i láthair a dhéanamh – dán a rá, nó amhrán a chanadh. Mar ghrúpa, chanamar amhrán “Joy” a bhfuilimid uilig ceanúil air ón gCór Emmanuel ar scoil.
Alannah Hughes
Cén fáth gur chinn tú bheith i do chúntóir leis an Oilthreacht?
Bhí mé ag tnúth le dul mar chúntóir lá éigin, ón uair a chuala mé faoin oilithreacht sa chéad bhliain. Chreid mé gur taithí luachmhar a bheadh ann dom, ach freisin gur deis a bheadh ann rud a thabhairt ar ais don bpobal tríd cabhrú le daoine ar dhóigh ábhartha agus fiúntach. Bhí fhios agam go dtabharfadh bheith i mo chúntóir deis dom, ní hamháin an atmaisféar ar leith i Lourdes a bhlaiseadh, ach freisin tacú go mór le taithneamh na n-oilithreach. Tá fhios agam go bhfuil go leor beartú agus eagrú i gceist leis an tseachtain i Lourdes agus bhí fonn orm cabhrú pé slí a d’fhéadfainn. Shíl mé freisin gur deis ar leith a bheith ann taithí a bhailiú do mo rogha ghairm – altranas. Bhí luí agam i gcónaí le cabhrú le daoine agus bhí fhios agam dá réir gur taithí tairbheach saibhriúil a bheadh ann dom bheith i mo chúntóir i Lourdes. – Emma Cook
Cad é buaicphointe san oilithreacht duitse?
Ní dóigh liom go bhféadfainn buaicphointe amháin a roghnú de bhrí gur chuaigh an oilithreacht trí chéile i bhfeidhm chomh mór sin orm. Bhí an mórshiúl le lóchrainn iontach speisialta agus bhí sé iontach bheith páirteach ann. Bhain mé taithneamh freisin as na rudaí simplí a rinneamar gach lá, ag tabhairt na hoilithrigh ag siopadóireacht nó ag ól caife, nó ag suí leo sna seomraí ag déanamh spraoi leis na cúntóirí eile. Ba ardú croí é fheiceáil gur féidir áthas a bhronnadh ar na hoilithrigh agus gan ach suí agus comhrá leo. Bhí mé ag obair le dream siamsúil ar leith oilithrigh, a choinnigh ag gáire mé ainneoin cé chomh tuirseach is a bhí mé. Is am ar léith dóibh an oilithreacht agus bhí sé iontach a bheith mar cuid den taithí acu. Thaitin sé go mór liom freisin filleadh ar an óstán am lóin agus am dinnéir agus ár scéalta ón lá a roinnt leis an múinteoir agus lean chéile. Bhí sé an-deas na scéalta ar fad a roinn na hoilithrigh a chlos agus na nithe barrúla a tharla i rith an lae. Áit ar leith atá ann dáiríre. Táim ag tnúth go mór filleadh an bhliain seo chughain. – Ella Curtis
An bhfuil súil agat filleadh ar Lourdes amach anseo?
Cinnte dearfa! Níor shamhlaigh mé riamh go mbeadh an taithí chomh tairbheach, sultmhar agus ar leith. Bhí an mhuintearas dochreidte agus bhí sé go hiontach mothú go raibh ar mo chumas tionchar a imirt ar thaithí na n-oilithreach agus bheith páirteach in imeacht chomh dearfach. Tá oiread sin cuimhní iontacha agam agus tá súil agam cuir leis an stór cuimhní ar Lourdes. Mholfainn d’éinne an deis dul a thapú má fhaigheann siad é.
Alannah Hughes
Arbh eol duit?
– Tá 69 cás de leigheas corpartha míorúilteach dearbhaithe ag Biúró Leighis Lourdes.
– Tá 22 ionad adhartha san sanctóir i Lourdes, ina measc Baisleac Naomh Pius X, atá faoi thalamh agus áit ann do 25000 duine.
Caith súil air!
Is féidir leat amharc ar sruth bheo ón nGrotto, áit a mbíonn urnaithe agus aifreann i go leor teangacha éagsúla gach lá

TV LOURDES

Grianghraf le Kamil Szumotalski on Unsplash

Share:

More Posts

Seoladh Leabhar ag Merriman 2022

Flóra na Samhlaíochta le Bríd Ní Mhóráin (FÁS) agus Scáthántachtaí le Tadhg Ó Dúshláine (FÁS) á sheoladh ag an Easpag Alan Mac Eochagáin SJ, Easpag

Paidrín an Bhróin

paidrín an bhróin paidrín na lúcháire paidrín foighneach níos líonmhaire ná réaltaí . . . clocha paidrín im’ lámh       Is é atá

Send Us A Message