An Deagánach i Saol na hEaglaise

Pádraic Ó Súilleabháin

Dob é Stiofán an chéad Deagánach atá luaite sa Bhíobla i Gníomhartha na nAspal. Fear cróga lán de chreideamh agus den Spiorad Naomh a bhí ann nuair a phioc na hAspail amach é tar-éis dóibh guí a dhéanamh do Dhia. Ach bhí conspóid ag daoine san Sionagóg le Stiofán agus labhair siad amach go láidir ina choinne ; mar sin féin níorbh fhéidir leo an lámh in uachtar a fháil air mar bhí sé chomh lán d’eagnaíocht agus den Spirorad Naomh. Ansin fuaireadar droch-finnéithe chun bréaga a insint ina choinne. Níorbh fhéidir leo cosc a chur air agus labhair sé amach os ard gurbh é Íosa an Slánaitheoir. Ghoill sé seo go mór ar mhuintir na Sionagóige; ghabh siad é láithreach bonn agus mharaíodar é ar an dtoirt le clocha a chaitheamh anuas air.

Is é an tallann fé leith atá ag an Deagánach ná a bheith ina sheirbhíseach ag freastal ar na daoine. Ní mór dó an pictiúr de Íosa ag ní cosa na nAspal a bheith ina cheann aige mar eiseamláir chun é a threorú ar an mbóthar ceart. Cé go raibh deagánaigh ann ó tosach na hEaglaise dob é an Dara Comhairle Vaticánach a chuir na Buan Deagánaigh fé lánseol arís san Iarthar. Bhíodar san Eaglais Cheartchreidmheach an t-am ar fad. Tá geall le bheith 30 Buan Deagánaigh in Ard-Deoise Átha Chliath anois agus timpeall 200 in Éirinn ar fad. Tá furmhór na nDeagánach pósta agus mar sin tá páistí acu agus an-taithí acu ar chúrsaí clainne agus oibre. Is fiú an taithí seo a chur ar fáil don Eaglais nuair atáthar ag plé le cúrsaí teaghlaigh agus leis an aos óg.

Tá trí dhualgas fé leith ag an Deagánach: Carthanacht, an Briathar, agus an Altóir. Mar a deireann Pól i Galátaigh 5:14 “Tugaigí grá don chomharsa mar an grá a bhíos agaibh daoibh féin.” Ní mór don Deagánach a bheith ag faire amach ar riachtanais na ndaoine agus rud éigin a dhéanamh chun chabhrú leo. Go minic bíonn baint aige le Cumann Uinseann de Pól nó dream eile atá gníomhach sa pharóiste atá ag obair ar son leas dhaoine atá i gcruatan.Is í carthanacht ceol aitheantais an deagánaigh agus is é Íosa ag ní cosa a dheisceabal an sampla is fearr den charthanacht seo agus an dearcadh ba chóir a bheith aige.

Nuair a bhí an Pápa Proinsias in Éirinn ag an Aifreann i bPáirc an Fhionnuisce dob é an Deagánach Nodhlaig Mac Aoidh a léigh an Soiscéal. Is é seo an dualgas atá ag an Deagánach san Aifreann, sé sin, an Soiscéal a léamh. Ach níos tábhachtaí ná léamh, is ea Briathar na Beatha a chur i bhfeidhm ina shaol féin agus eachtraí a léiríonn conas é seo a dhéanamh a roinnt ar na daoine atá i láthair. Ar an altóir cabhraíonn an deagánach leis an sagart, ag réiteach an aráin agus an fhíona dó. Bíonn sé ar a ghlúna i rith an choisreacain agus ardaíonn sé an Chailís nuair a ardaíonn an sagart an Abhlann Choisricthe ag deireadh na Phaidre Eocairistí.

Is é an Baisteadh an gnó is fearr liom mar dheagánach. Is féidir le Deagánach bheith ag feidhmiú ar Phostaí chomh maith nuair nach bhfuil Aifreann ann. Chomh maith táim gnóthach le dáileadh Chorp Chríost ar an gCéad Aoine agus cabhraím leis an sagart ag socraidí. Chomh maith téim isteach sna scoileanna ag cabhrú le na páistí agus iad ag ullmhú dos na Sacraimintí.

Diaidh ar ndiaidh tá na daoine ag dul i dtaithí ar deagánaigh sna paróistí. Má bhíonn siad ina fíor-seirbhísigh do Phobal Dé, don Easpag agus do na sagairt is féidir leo difríocht mhór a dhéanamh agus síolta dóchais a chur san Eaglais in Éirinn mar tá dian gá le Briathar na Beatha ag muintir na hÉireann.

Intinn Shóiscéalaíoch: Ar son na nDeagánach: Go mbeidh deagánaigh dílis dá seirbhís ar son an tSoiscéil agus na mbocht is iad mar shiombal a chuirfidh beocht san Eaglais ar fad.

Nóta Eolais
Tá Pádraic ag freastal mar Dheagánach i dTamhlacht, i bparóistí Sheanbhabhún, Bhóthar na Bruíne agus Bhaile Cragh. Oirníodh é i 2016. Tógann sé ceithre bliana ar a laghad go dtí go oirnítear deagánach: an chéad ‘propaideutach” bhliain, chun a fháil amach an bhfuill an glaoch seo oiriúnach duit. Ina dhiaidh sin, ní mór céim oíche ceithre bliana in DCU i nDiagacht a chríochnú. De gnáth oirnítear duine ag deireadh na tríú bliana.

Foclóir
Deagánach: fear oirnithe a chabhraíonn le seirbhísí eaglasta agus obair thréadach i bparóistí.

Sa ghrianghraf: Pádraic lena bhean chéile, Mary, agus a chlann, Cian agus Miriam, ar lá a oirnithe mar Dheagánach.

Share:

More Posts

An Gairdín siúd thall

Dónall Ó Cnáimhsí Tá an gairdín sin thall ag dó na geirbe agam le beagnach cúig bliana déag. Gairdín atá in aice an tí seo

Foréigean Baile

Helen Ó Murchú Ach in ainneoin dea-scéalta cabhrach, tharla iarmhairt choiteann eile chomh maith, go háirithe sna tíortha forbartha, go háirithe sna tíortha a raibh

Gaol le hÍosa

Pádraig Ó Cairbre SJ Ní haon rud nua é an t-achrann imeasc Críostaithe, faraoir. Ag breathnú siar sa stair, feicimid cé chomh minic is a

Send Us A Message