UAFÁIS I nGACH UILE ÁIT

le Eilís ní Mhearaí

Tá go leor rudaí uafásacha ag tarlú sa domhan gach aon lá – foréigean, gorta agus gach uile chineál uafáis. Cén fáth go ligeann Dia do na rudaí seo tarlú?

Chun an fhírinne a rá, níl a fhios agam an bhfuil freagra sásúil ar bith le fáil ar an gceist seo. Ní féidir le duine meon Dé a thuiscint agus b’fhéidir go bhfuilimid níos fearr as gan iarracht a dhéanamh. Sin ráite, is dócha gur chóir dúinn machnamh a dhéanamh ar cheisteanna casta mar seo ar go leor fáthanna. Ní mór dúinn dúshlán a thabhairt dúinn féin ó am go chéile agus b’fhéidir go mbeimis níos cóngaraí do Dhia agus iarracht déanta againn an cheist seo agus ceisteanna eile mar í – ní a fhreagairt, ach a chíoradh.

Díreach mar a rinne Dia le hÁdhamh agus le hÉabha an chéad lá riamh, tugann sé treoir do dhaoine cén bealach is fearr dóibh a saol a chaitheamh ach ansin scaoileann sé leo chun a rogha rud a dhéanamh. Nach é sin a tharla don Mhac Drabhlásach, d’imigh sé agus bhain sé úsáid as a shaoirse in ainneoin gur ar bhealach a aimhleasa a thóg sé é. Ní bhrúann Dia a bhealach ar dhaoine ach lasann sé an bóthar dóibh agus uaireanta bíonn torthaí uafásacha muna leanann siad é.

Go minic eascraíonn níos mó ceisteanna ná freagraí as ceist mar seo a chur. Tá an bhéim anseo ar “rudaí uafásacha”. Cad is rud uafásach ann? An ionann tuiscint atá ag gach éinne ar cad is rud uafásach ann? Tarlúint a chiallaíonn go bhfuil ar dhuine, ar ainmhí nó ar chruthú Dé de chineál ar bith a bheith ag fulaingt? An féidir le maitheas teacht as uafás? Is iomaí cineál uafáis a bhíonn ar an domhan. Bíonn eachtraí nádúrtha ar nós bholcán, tuillte agus drochaimsir den uile chineál, eachtraí tobanna nach féidir a sheachaint nó a chur uainn, uaireanta eile is é an tinneas a bhíonn ag cur as do dhuine agus ansin tá fadhbanna a eascraíonn diaidh ar ndiaidh as mí-úsáid alcóil nó dhrugaí cibé fáth atá leis sin.

An bhfuil na rudaí seo “ag tarlú” as a stuaim féin, nó an mbíonn lámh ag an gcine daonna agus ag daoine faoi leith i rudaí uafásacha? An ligimid do rudaí uafásacha tarlú agus ní dhéanaimid aon rud chun stop a chur leo?

Sa cheist thuas, níl éinne ag rá go gcruthaíonn Dia rudaí uafásacha ach go ligeann sé dóibh tarlú. Ach an bhfuil seans ar bith go bhfuil baint ag Dia leis na rudaí uafásacha seo? An gcuireann sé an fhulaingt seo ar dhaoine mar thástáil? An ndéanann sé breithiúnas orainn de réir mar a bhímid ag deileáil le fadhbanna an tsaoil? An bhfuil sé ag iarradh orainn a bheith ag fulaingt ionas go bhfaighimid blaiseadh d’fhulaingt an tSlánaitheora? An dtuigfimid grá Dé níos fearr má bhíonn taithí againn ar phian agus ar an bpian a d’fhulaing seisean ar ár son?

Tá bealach eile le féachaint air seo chomh maith, más rud é go ligeann Dia do rudaí mar seo tarlú, nó fiú má chruthaíonn sé iad, an féidir linn féachaint ar na buntáistí a eascraíonn as deacrachtaí? Má bhíonn gorta ann, nach ndéanann daoine iarracht bia a chur ar fáil don tír i gceist agus sa fadtéarma nach gcuirtear polasaithe domhanda i bhfeidhm chun an gorta a sheachaint sa todhchaí? Má tá foréigean ann, nach gcuirtear pionós ar na daoine atá freagrach as agus nach féidir traenáil a chur orthu chun an mí-iompar seo a sheachaint amach anseo?

Má théimid ar ais go tús ama, níl Dia ag rá nach mbeidh uafás ann, ach go bhfuil seisean ann dúinn an t-am ar fad agus nach dtréigfidh sé muid riamh. Níl áit níos fearr le teacht ar an sólás seo ná i salm ar nós Is é an Tiarna M’Aoire, sa soiscéal nuair a chiúnaigh Íosa an t-uisce garbh agus go minic nuair a chuir sé leigheas ar dhaoine a bhí tinn. Tá samplaí eile de seo sa Bhíobla nuair a d’fhan Íosa lena phobal san fhásach nuair a bhí siad ag fulaingt nó nuair a d’oscail sé An Mhuir Rua do Mhaois.

D’fhéadfaimis spreagadh a fháil ón gceist seo chomh maith. Gáir chatha atá inti tabhairt faoin obair atá romhainn, cosc a chur ar an uafás sa saol agus na buanna atá againn a úsáid chun deireadh a chur le cogaíocht, le foréigean agus leis na nithe sin a mhilleann cruthú Dé. Ní iarracht d’fhreagra atá anseo ach machnamh ar cheisteanna a eascraíonn as mórcheist.

Is clárbhainisteoir in Acadamh Ríoga na hÉireann í Eilís Ní Mhearraí.

COMÓRTAS SCRÍBHNEOIREACHTA

CÉ DÓIBH:   Éinne atá faoi bhun ocht mbliana déag d’aois.

FAD:   Aiste de 700 focal.

DUAISEANNA:   Dearbháin leabhar; €50, €30 agus €20.

FOILSIÚ:   Foilsítear an aiste a gheobhaidh an chéad duais in eagrán an Earraigh de An Timire.

San eagrán seo feicfidh sibh aiste ó Eilís ní Mhearraí ina bpléann sí an nóisean go dtarlaíonn go leor rudaí uafásacha sa domhan ar nós gorta agus gach saghas foréigin agus ar bealach éigin go ligeann Dia do na rudaí seo tarlú. An bhfuil sé seo fíor? An í toil Dé í go dtarlaíonn uafáis sa domhain? Séard atá ag teastáil uainn san aiste ná freagra ar thuairimíocht Eilís ní Mhearraí. Tabhair do thuairim féin ar an ábhar agus tabhair san áireamh freisin an tuairimíocht atá léite agaibh san alt in eagrán seo de An Timire. Go n-éirí go geal libh!

Spriocdáta don chomórtas scríbhneoireachta – 13ú Marta